Tài liệu về tổ chức chương trình
Y tế

Giới thiệu:
Là ban đảm bảo tình hình sức khỏe cho toàn đoàn trong suốt hành trình.
Với nhiệm vụ cụ thể như sau:

  • Trực tiếp chăm lo vấn đề sức khỏe của các thành viên.

  • Tập huấn, hướng dẫn các biện pháp giúp cải thiện, đảm bảo sức khỏe, các kỹ năng sơ cấp cứu cho thành viên

Các vị trí trong ban:

  • Trưởng ban:

    • Quán xuyến, bao quát tất cả công việc của ban
  • Thành viên:

    • Hỗ trợ trưởng ban hoàn thành những công việc trên