Tài liệu về tổ chức chương trình
Phó đoàn

Giới thiệu:

  • Hỗ trợ trưởng đoàn quản lý đoàn

  • Kết nối và hỗ trợ các thành viên khác trong đoàn

  • Cùng trưởng đoàn thống nhất kế hoạch và làm việc với địa phương

Yêu cầu:

  • Khả năng lắng nghe và thấu hiểu tốt
  • Có khả năng lập kế hoạch và điều phối chương trình
  • Linh hoạt và cởi mở